KiaHQ (Kia Corporation) annab volitatud maaletooja poolt imporditud KIA sõidukitele garantii kestusega 84 kuud (7 aastat) või 150 000 km, millest esimesed 36 kuud (3 aastat) on läbisõidupiiranguta.
Kere värvigarantii on 60 kuud (5 aastat) või 150 000 km.
Kere korrosioonigarantii on 144 kuud (12 aastat) läbisõidupiiranguta.
Ostetud Kia originaalvaruosade garantii on 24 kuud (2 aastat) läbisõidupiiranguta. 
Ostetud Kia originaallisavarustuse garantii on 36 kuud (3 aastat) läbisõidupiiranguta.

Garantii kehtivuse tingimused:


1. Kõik korralised hooldused on teostatud õigeaegselt ning kantud korrektselt hoolderaamatusse. Hoolimata asjaolust, et korralisi hooldusi võivad teostada kõik kvalifitseeritud teenindused, soovitab Kia vajalikud hooldustööd läbi viia Kia volitatud teeninduses, kus on kasutuses kõik vajalikud eritööriistad ja diagnostikaseadmed ning töötavad koolitatud mehaanikud. 
2. Auto korralistes hooldustes on kasutatud  Kia originaalvaruosi või samaväärse kvaliteediga  varuosi;
3. Ilmnenud rikkest või defektist on teatatud koheselt Kia volitatud teenindusele;
4. Autole paigaldatud lisavarustus on kiidetud heaks KiaHQ ja/või KIA Auto AS-i  poolt;
5. Autole paigaldatud elektrilise lisavarustuse puhul pole muudetud elektriskeemi või on tehtud seda järgides täpselt Kia remondi- ning tööjuhiseid;
6. Garantiitööde tellimiseks peab sõiduki omanik esitama iga kord oma sõiduki hoolderaamatu, millesse on sisse kantud kõik regulaarhooldused.

KIA  piiratud garantii:

1. Eriotstarbelistele sõidukitele (turvafirmade operatiivsõidukid, kuller- ning transporditeenust osutavad sõidukid, õppe ning rendisõidukid, jms) kehtib 84 kuu pikkune ning 150 000 km läbisõidupiiranguga garantii;
2. käivitusakule kehtib 24-kuuline, läbisõidupiiranguta garantii;
3. hooldustarvikutele (veorihmad, piduriklotsid, pidurikettad, klaasipuhastid, süüteküünlad, filtrid, lambid, jne.) kehtib tootjapoolne 24 kuu ning 20 000 km läbisõidupiiranguga garantii, juhul kui tegemist on tootjapoolse paigaldus vea või defektiga. Normaalset kulumist tootjapoolne garantii ei korva; Näide 1: Kui piduriklotside hõõrdkatted on purunenud defektse materjali tõttu, kuuluvad piduriklotsid garantiikorras vahetamisele. Kui Piduriklotsid on kulunud normaalse amortisatsiooni tõttu, siis nad garantiikorras vahetamisele ei kuulu.
4. konditsioneeri täitegaasile kehtib 24 kuuline, läbisõidupiiranguta garantii; NB! Kui mõne sõiduki konditsioneeri komponendi (kompressor, radiaator) vahetus nõuab ka konditsioneeri täitmist, siis kuulub see töö garantiikorras teostamisele.
5. rehvidele kehtib garantii, vastavalt nende valmistaja poolt ette nähtud tingimustele, mille eest on vastutav kohalik edasimüüja (Kumho, Hankook, Bridgestone jne);
6. Audioseadmele kehtib garantii 36 kuud või 100 000km
7. lisavarustusele ja seadmetele, mis ei ole toodetud või heaks kiidetud Kia Motors Corporation`i ja/või KIA Auto AS-i poolt kehtib nende tootjapoolne garantii;
8. Varuosade garantii (24 kuud, läbisõidupiiranguta) kehtib kõikidele kliendi poolt ostetud Kia originaalvaruosadele.
Näide 2: Kui garantiiperioodi jooksul vahetatakse sõidukil defektne varuosa ning sama varuosa vajab garantiiperioodil vahetust uuesti , siis antud osale kehtib garantii kuni sõiduki garantiiperioodi lõpuni (juhul, kui osa on vahetatud tootja kulul). Näide 3: Kui klient ostab volitatud KIA esindusest originaalvaruosa ning sellel ilmneb 24 kuu jooksul tehasepoolne varuosa defekt, siis kuulub antud juhtum varuosagarantiina käsiteldavaks.


Garantii alla ei kuulu:

1. Korralised hooldused;
2. reguleerimised, määrimised, õlide- ning vedelike lisamised;
Näide 4: Rataste seadenurkade reguleerimine, käsipiduri reguleerimine, pidurite puhastus ning määrimine. Juhul, kui aga mõne detaili garantiikorras vahetus (rooliotsad jne.) nõuab rataste seadenurkade reguleerimist, siis kuulub rataste seadenurkade reguleerimine garantiikorras teostamisele.
3. kõik ülekoormusest, ebaõigest hooldamisest, hoolimatust kasutamisest või õnnetusjuhtumitest tulenevad vead;
4. kõik häired või vigastused, mis tulenevad sellest, et ei ole kasutatud KIA originaalvaruosi või samaväärse kvaliteediga varuosi või on kasutatud sõiduki ekspluatatsiooniks mitteettenähtud kütust või määrdeaineid;
5. kerged rikked ja häired, mis ilmnevad sõitmisel ekstreemsetes tingimustes;
6. väga nõrk ja madal hääl või vibratsioon, mis ei halvenda sõiduki kvaliteeti ja töötamist;
7. vähesel määral õli lekkimine tihenditest kui sellega ei kaasne õlitaseme olulist ning kriitilist alanemist;
8. kerepaneelide vahelised praod mis jäävad tootja poolt lubatud piiridesse;
9. silmaga mittenähtavad värvkatte, kroomitud osade ja iludetailide välised vigastused;
10. kivide, killustiku, teesoola jms poolt põhjustatud välised vigastused ja korrosioon; värvi vananemine, muutus või pleekimine, mis on tingitud putukatest, puu mahladest, tõrvast, tehaste saastest, asjatundmatust remondist või valest ekspluateerimisest; Näide 5: Kui sõidukile on teostatud avariiremont (mingi detaili vahetus ja värvimine), siis ei saa sellesama detaili värvimist värvidefekti korral garantiitööna uuesti teostada.
11. sõiduki tehnilisest rikkest tulenev ajakadu, tulude vähenemine ja muud kaasnevad kulutused (bensiin, telefonikõned, ööbimine jms);
12. auto ekspluateerimisest tingitud loomulik kulumine.


Omaniku vastutus

1. Regulaarhooldused
Auto tõrgeteta tööks on vajalik perioodiliste hoolduste õigeaegne teostamine Kia poolt väljatöötatud programmi alusel. Iga regulaarhoolduse teostamise kohta täidab hoolduse teostanud teenindus hoolderaamatus vastava lahtri. Pidage täpselt kinni ettenähtud tähtaegadest, sest vastasel juhul võib Teie auto kaotada õiguse garantiile.
2. Korraline kontroll
Jälgige pidevalt auto tehnilist seisukorda. Kontrollige tulede korrasolekut, vedelike taset, rehvide rõhku ja värvkatte seisukorda. Küsimuste tekkimisel (näiteks võõrad helid, muutused seadmete tavapärases töös või välimuses jne) pöörduge koheselt Kia volitatud teeninduse poole.
3. Sõiduki tehasekonstruktsiooni säilimine
Kia sõiduk on valmistatud parimatest materjalidest, kasutades arenenuimat tehnoloogiat. Kia volitatud esindajaga eelnevalt kooskõlastamata sõiduki konstruktsiooni või elektriskeemi muutmised võivad piirata garantii kehtivust.

Korrosioonigarantii

Kia Corporation garanteerib, et Teie uue Kia sõiduki kerepaneelidel puuduvad materjali– ja valmistusvead, mille tõttu võivad tekkida korrosioonist põhjustatud läbivad augud. Kia volitatud teenindus remondib või asendab sõiduki õige kasutuse korral kõik kere korrosioonist tingitud läbivate aukudega keredetailid tasuta. 
Korrosiooniks (Perforation through corrosion) loetakse värvipinna all tekkivat läbivat roostet (seestpoolt väljapoole), mille tõttu on saanud kahjustada mõni sõiduki kerepaneel. 
Korrosioonigarantii säilimise eeltingimuseks on iga-aastane korrosioonikontroll (Anti Perforation Check), mille kohta tehakse ka vastav märge garantiiraamatusse. Mitte samastada korrosioonikontrolli korralise hooldusega.
NB! Ei ole olemas mõistet „keregarantii“. Olemas on korrosioonigarantii (Anti Perforation Warranty) ja kere välispinna värvigarantii (Paint Warranty). Värvigarantii periood on 60 kuud või 150 000km ning laieneb ainult tootjapoolsete värvidefektidele. Korrosioonigarantii periood on 144 kuud.
Mõiste kerepaneelid all ei mõelda ühtegi sõiduki väljalasketorustiku, veermiku ega ka pidurisüsteemi detaili. Garantii alla ei kuulu sõiduki välispinna korrosioon, mis on põhjustatud liiva, soola, rahe või kivide poolt tekitatud kahjustuste tähelepanuta jätmisest.

Akude garantii

Elektriautodes (EV), pistikhübriidides (PHEV) ja hübriidides (HEV) kasutatavad kõrgepinge liitium-ioonakud on arvestatud pika kasutusajaga ja need on kaetud Kia 7 aastase garantiiga või kuni 150 000km, kumb ennem täitub. Mild-hybrid (MHEV) sõidukid, millel on peal madalpingeakud (48V või 12V) nende akude garantii on 2 aastat olenemata läbisõidust. Vaid elektriautodele ja pistikhübriididele garanteerib Kia 70% aku täituvusest. Aku mahutavuse vähenemist hübriidautode (HEV) ja mild-hybrid autode (MHEV) puhul Kia garantii ei kata. Et aku eluiga pikendada palun tutvuge Kia kasutaja käsiraamatuga.