TKM Grupp AS ja tema tütarettevõtete (edaspidi Grupp) eesmärgiks on olla Eesti kaubanduse lipulaev ja Balti regiooni üks edukamaid börsiettevõtteid. Grupi missiooniks on olla esimeseks valikuks oma klientidele, hinnatud tööandjaks töötajatele ja usaldusväärseks investeerimisobjektiks aktsionäridele.

Grupi jaoks on oluline meie põhiväärtuste ja eeskujuliku äritegevuse põhimõtete igapäevane järgimine. Grupi põhiväärtusteks on ausus – me oleme avatud ja siirad, ega moonuta tõde; hoolivus – oleme sõbralikud ja abivalmid ning avatud lahendustele; usaldusväärsus – peame kinni oma lubadustest ja kohalduvatest reeglitest; uuendusmeelsus – oleme avatud uuenduslikele ja kaasaegsetele ideedele, püüame olla alati ühe sammu võrra ees, ja keskkonnateadlikkus – hoolime meid ümbritsevast keskkonnast ja kasutame kõiki ressursse võimalikult säästlikult.

Hea äritava eesmärgiks on koondada ning kirjeldada olulisemad põhimõtted, millest lähtuvalt Grupi töötajad ja koostööpartnerid on kohustatud oma tegevuses juhinduma. Hea äritava moodustab osa Grupi pikaajalisest äristrateegiast. Grupp eeldab igas olukorras oma töötajatelt ja koostööpartneritelt ausat, eetilist ning seadusekuulekat käitumist.

Grupp oma tegevuses juhindub ja hea äritava on koostatud juhindudes siseriiklikest ning rahvusvahelistest suunistest ja põhimõtetest, sealhulgas Finantsinspektsiooni Hea Ühingujuhtimise tavast ja OECD juhistest rahvusvahelistele ettevõtetele, samuti ÜRO ettevõtluse ja inimõiguste juhtpõhimõtetest.

Hea äritava saab lugeda SIIT>>>